Patvirtintos automatiniu būdu įrašomų telefoninių pokalbių duomenų tvarkymo taisyklės

Kauno rajono socialinių paslaugų centre patvirtintos automatiniu būdu įrašomų telefoninių pokalbių duomenų tvarkymo taisyklės, kuriose nustatyta telefoninių pokalbių asmenims kreipiantis bendraisiais įstaigos telefonais (tel. Nr. 8 37 32 81 95; 8 37 55 12 41; 8 37 47 72 68)  įrašymo automatiniu būdu tvarka ir šių įrašų duomenų, įskaitant asmens duomenis, tvarkymo ir apsaugos
reikalavimai.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pokalbių įrašų duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą ir asmens duomenų apsaugą, tapatybės nustatymą ir pokalbio turinio patvirtinimą, vienodos praktikos
formavimą, objektyvų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą.

Automatiniu būdu įrašomų telefoninių pokalbių duomenų tvarkymo taisyklės

Skip to content