Kokybės politika

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
KOKYBĖS POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) kokybės politika –tai Centro vidaus dokumentas, apibrėžiantis Centro misiją, viziją, tikslus ir įsipareigojimus bei organizacines priemones gerinti vykdomos veiklos kokybę.

 2. Centro vizija – pokyčiams atvira įstaiga, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą Kauno rajono gyventojams.>

 3. Centro misija – užtikrinti Kauno rajono gyventojų poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, siekiant pokyčio.

II. KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

 1. Centras savo veikloje siekia formuoti lanksčios ir tobulėjančios įstaigos kultūrą, nuolat ieškoti efektyvių paslaugų teikimo būdų ir priemonių.

 2. Kokybės politika apima šiuos tikslus:

  1. didinti Centro veiklos efektyvumą;

  2. suteikti Centro darbuotojams tinkamas ir saugias darbo sąlygas;

  3. kelti kiekvieno darbuotojo profesinę kvalifikaciją, siekiant stabilaus ir efektyvaus Centro darbo;

  4. skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

  5. skatinti Centro bendruomenės sutelkimą ir tarpusavio bendradarbiavimą pagrindinių įstaigos veiklų įgyvendinimui;

  6. siekti abiem pusėms naudingo bendradarbiavimo su Centro steigėju, socialiniais partneriais ir kitais suinteresuotais subjektais;

  7. profesionaliai, etiškai ir efektyviai atliepti paslaugų gavėjų poreikius, atstovauti jų interesus;

  8. racionaliai naudoti turimus išteklius;

  9. užtikrinti, jog vykdant veiklą būtų laikomasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų;

  10. vykdyti socialinės atsakomybės veiklas.

 3. Kokybės politika aptariama su Centro darbuotojais susirinkimų metu tam, kad darbuotojai suprastų ir taikytų kokybės politikos nuostatas savo veikloje.

III. PRINCIPAI IR VERTYBĖS

 1. Centro darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje vadovaujasi EQUASS kokybės principais1: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas; pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, užtikrina veiklos skaidrumą ir nepriekaištingą reputaciją.

 2. Centro darbuotojai savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:

  1. profesionalumas ir kokybės siekimas visose Centro veiklos srityse;

  2. atvira komunikacija ir komandinis darbas;

  3. pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;

  4. paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas;

  5. bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais;

  6. objektyvumas priimant sprendimus;

  7. konfidencialumo užtikrinimas, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti paslaugų gavėjo interesus.

1 Equass kokybės principai aprašyti internetiniame puslapyje http://www.equass.lt/sertifikavimo-sistema/

 

IV. KOKYBĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖS

 1. Siekiant įvertinti Centro veiklos kokybę, analizuojama:

  1. paslaugų atitikimas įstatymams ir poįstatyminiams aktams, tvarkoms ir pan.;

  1. veiklos rezultatų pokyčiai;

  2. apklausų rezultatai;

  3. darbuotojų kvalifikacijos pokyčiai;

  4. bendradarbiavimo su partneriais rezultatai;

  5. pastabų ir skundų pokyčiai;

  6. atliktų auditų ir patikrinimų rezultatai.

 1. Centro veiklos kokybė vertinama vieną kartą per metus šiais informacijos gavimo metodais: organizacinės dokumentacijos analizė; apklausos; ataskaitos ir pan.

 2. Centro direktorius ir vadovaujamas pareigas užimantys darbuotojai yra atsakingi už tinkamą šios politikos įgyvendinimą bei už tai, kad jiems pavaldūs darbuotojai būtų supažindinti bei vadovautųsi Kokybės politika savo darbe.

 3. Visi Centro darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už Kokybės politikos perskaitymą, supratimą ir jos laikymąsi.

 4. Kiekvienas Centro darbuotojas yra įpareigotas pranešti apie esamus arba galimus Kokybės politikos pažeidimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Centro Kokybės politika yra viešinama visuose Centro skyriuose ir Centro internetinėje svetainėje www.kaunorspc.lt.

 2. Kokybės politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį arba pasikeitus šios politikos reguliavimo srities teisės aktams, informuojant ir konsultuojantis su Darbo taryba (jei Darbo taryba Centre yra išrinkta).

 3. Centro darbuotojai su šia politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo ja vadovautis atlikdami savo darbo funkcijas.

 

2018 m. Kokybės įsivertinimo ataskaita

 

 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2019 m. gegužės 4 d. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui buvo suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centro Šeimos gerovės skyriaus teikiamos  paslaugos šeimai atitinka  šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui.

Šeimos gerovės skyrius teikia socialines paslaugas, vadovaudamasis EQUASS kokybės principais:

 • lyderystė;
 • personalas;
 • teisės;
 • etika;
 • partnerystė;
 • dalyvavimas;
 • orientacija į asmenį;
 • kompleksiškumas;
 • orientacija į rezultatus;
 • nuolatinis gerinimas.

 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas
Paskutinį kartą atnaujinta 2019-08-07 18:42:30
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras