Korupcijos Prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

 

Į SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas. Apie įvykį prašome pranešti SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriui raštu, elektroniniu paštu direktore@kaunorspc.lt (ant rašto ar voko nurodyti “asmeniškai”) ar tel. (837) 328195. Anonimiškumą garantuojame. Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos centre tikslais. Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017-11-17 įsakymu Nr. ĮS-V-892 (žiūrėti Administracinė informacija – Vidaus dokumentai).

 

Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti:
Specialiųjų tyrimų tarnybai, raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba pranešimą galite palikti svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/

 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-12-03 12:34:09
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras