Trumpas pristatymas

Imant – prisipildo rieškučios, duodant – širdis.

Margaret Semann

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su bendruomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Tuo tikslu 2007 m. vasario 22 d. veiklą pradėjo Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centro vizija – pokyčiams atvira įstaiga, kurianti ir teikianti efektyvią socialinę pagalbą Kauno rajono gyventojams.

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centro misija – užtikrinti Kauno rajono gyventojų poreikius atitinkančią socialinę pagalbą, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą, siekiant pokyčio.

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centras savo veikloje skatina organizacijos bendruomenę įtraukti paslaugų gavėjus kartu priimti sprendimus, siekti pokyčio. Organizacija siekia kurti efektyvią pagalbos sistemą Kauno rajone, plėtoti teikiamas paslaugas, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir teikia psichosocialines, slaugos, kineziterapijos paslaugas;
 • teikia informaciją ir konsultuoja paslaugų teikimo klausimais;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų programas ir projektus;
 • vykdo socialinio darbo metodinę veiklą.

Socialinė pagalba yra teikiama:

 • senyvo amžiaus asmenims;
 • suaugusiems ir vaikams su negalia;
 • socialinių problemų turinčioms šeimoms (asmenims).

Kauno rajono socialinių paslaugų centrą sudaro:

 • Socialinių paslaugų skyrius;
 • Šeimos gerovės skyrius;
 • Skyrius Krizių centras;
 • Skyrius Dienos socialinės globos centras.

 

Vadovaudamasis organizacijos vizija, misija, vertybėmis bei  tikslais, Kauno rajono socialinių paslaugų centras siekia būti socialiai atsakinga organizacija ir savo socialinę atsakomybę įgyvendina per kryptingą veiklą trijose srityse – darbo aplinkos ir santykiuose su darbuotojais, socialine veikla bendruomenėje ir aplinkosaugos. Centre siekiama sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, nustatyti galimas darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimo sritis,  tirti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį, taikyti motyvavimo priemones. Centro  darbuotojai  aktyviai įsitraukia ir dalyvauja įvairiose socialinėse veiklose bendruomenėje,  tausoja aplinką, siekia ir nori būti geruoju pavyzdžiu kitiems.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-08-07 18:46:03
SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Skip to content