Apie mus

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su bendruomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.  Tuo tikslu 2007 m. vasario 22 d. veiklą pradėjo Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras.

Kauno rajono socialinių paslaugų centrą sudaro:

 • Socialinių paslaugų skyrius;
 • Šeimos gerovės skyrius;
 • Skyrius Krizių centras;
 • Skyrius Dienos socialinės globos centras.

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir teikia psichosocialines, slaugos, kineziterapijos paslaugas;
 • teikia informaciją ir konsultuoja paslaugų teikimo klausimais;
 • rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų programas ir projektus;
 • vykdo socialinio darbo metodinę veiklą.

 

Socialinė pagalba yra teikiama:

 • senyvo amžiaus asmenims;
 • suaugusiems ir vaikams su negalia;
 • socialinių problemų turinčioms šeimoms (asmenims).

 

Kauno rajono socialinių paslaugų centras savo veikloje skatina organizacijos bendruomenę įtraukti paslaugų gavėjus kartu priimti sprendimus, siekti pokyčio. Organizacija siekia kurti efektyvią pagalbos sistemą Kauno rajone, plėtotiteikiamas paslaugas, užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.

 

Kontaktai:

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras

Ežero g. 23, 47166 Kaunas

Tel. (8 37) 328195

Faks. (8 37) 384989

El. paštas: centras@kaunorspc.lt

www.kaunorspc.lt

 

PATVIRTINTA

SBĮ Kauno rajono socialinių

Paslaugų centro direktoriaus

2017 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. ĮS-V-865

 

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

KOKYBĖS POLITIKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) kokybės politika pagrįsta jos misija, vizija ir kokybės politikos tikslais.
 2. Vizija – tapti įstaiga, gebančia kurti efektyvią socialinės pagalbos sistemą Kauno rajone ir užtikinti teikiamų paslaugų prieinamumą asmeniui (šeimai) kuo arčiau gyvenamosios vietos.
 3. Misija – užtikrinti savalaikį ir atitinkantį poreikius socialinių paslaugų teikimą Kauno rajono gyventojams, įtraukiant juos kartu priimti sprendimus, siekiant pokyčio.
 4. Centras savo veikloje siekia formuoti lanksčios ir nuolat tobulėjančios įstaigos kultūrą, nuolat ieškoti veiklos procesų tobulinimo būdų.

 

 1. KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAI

 

 1. Kokybės politika – teikti paslaugų gavėjams prieinamas, savalaikes, lygiateisiškas, efektyvias ir saugias socalines, psichologines, sveikatos pirežiūros paslaugas.
 2. Ši politika apima šiuos tikslus:

6.1. didinti Centro veiklos  rezultatyvumą ir efektyvumą;

6.2. suteikti tinkamas darbo sąlygas ir kelti kiekvieno darbuotojo profesinę kvalifikaciją, siekiant stabilaus ir efektyvaus Centro darbo;

6.3. skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;

6.4. siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais;

6.5. profesionaliai, etiškai ir rezultatyviai tenkinti paslaugų gavėjų poreikiu, atstovauti jų  interesus ir atsakingai reaguoti į paslaugų gavėjų lūkesčius bei poreikius;

 1. Kokybės politikos tikslų įgyvendinimas vyksta, teikiant paslaugas paslaugų gavėjams.
 2. Kokybės politika nuolat aiškinama darbuotojams Centro darbuotojų susirinkimuose, tam, kad darbuotojai žinotų ir suprastų ne tik kokybės politiką, bet ir savo vaidmenį ją įgyvendinant. Įstaigos kokybės politika viešai prieinama paslaugų gavėjams.

 

III. PRINCIPAI IR VERTYBĖS

 

 1. Centro darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir veiklos skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją.
 2. Centro darbuotojai savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:

8.1. gerbti paslaugų gavėjus ir vertinti kiekvieno iš jų individualumą;

8.2. būti empatišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją ir jam padėti;

8.3. vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;

8.4. pasitikėti paslaugų gavėjais, būti objektyviais priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;

8.5. sukurti bendradarbiavimo su paslaugų gavėju santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo šeimą, bendruomenę;

8.6. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti paslaugų gavėjo interesus.

 

 1. KOKYBĖS VERTINIMAS

 

 1. Centro teikiamų paslaugų kokybė vertinama šiais informacijos gavimo metodais: statistiniais; organizacinės dokumentacijos analizės; paslaugų gavėjų apklausų; darbuotojų apklausų ir ataskaitų ir pan.
 2. Kokybė vertinama:

12.1. paslaugų atitikimas įstatymams ir poįstatyminiams aktams, tvarkoms ir pan.;

12.2. paslaugų skyrimo paslaugų gavėjams atitikimas nustatytai tvarkai;

12.3. paslaugų teikimo rezultatai;

12.4. paslaugų gavėjų nuomonė apie jiems suteiktas paslaugas;

12.5. darbuotojų kvalifikacijos pokyčiai;

12.6. darbuotojų savianalizė atestacijai;

12.7. bendradarbiavimo su partneriais rezultatai;

12.8. paslaugų gavėjų pastabų ir skundų pokyčiai.

 1. Centro veiklos kokybė vertinama vieną kartą per metus.
 2. Kiekvieno Centro darbuotojo atsakomybė konkrečiai numatyta pareigybės aprašyme.
 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kokybės politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį arba pasikeitus šios politikos reguliavimo srities teisės aktams, informuojant ir konsultuojantis su Darbo taryba (jei Darbo taryba Centre yra išrinkta).
 2. Darbuotojai su šia politika yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo ja vadovautis atlikdami savo darbo funkcijas.

 

_____________________________________________

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-10 09:56:03
Skip to content