Darbo skelbimas: Individualios priežiūros darbuotojas

Pareigybės pavadinimas:

Individualios priežiūros darbuotojas (dirbantis su šeimomis)

Aprašymas:

Darbuotojas, dirbantis Kauno rajono teritorijoje 1 etato darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbdavys ir darbo vieta:

Darbdavys – SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, Kaunas, koordinuojantis skyrius – Šeimos gerovės skyrius, Neries g. 16, Domeikava, Kauno r. sav.; darbo vieta – Šeimos gerovės skyrius, Neries g. 16, Domeikava, Kauno r. sav.;

Reikalavimai pareigybei užimti :

– turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

– turėti vieną iš kvalifikacijų:

– socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą,

– būti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 24 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus,

– būti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

– būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, Centro direktoriaus įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais dokumentais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti;

– žinoti Skyriaus teikiamų paslaugų sudėtį, socialinės pagalbos organizavimo pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje, gebėti bendrauti su paslaugų gavėjais ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus vykdyti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, būti pareigingu, gebėti dirbti savarankiškai;

– mokėti organizuoti savo veiklą, savarankiškai analizuoti, spręsti socialinių paslaugų teikimo klausimus ir problemas, taikyti komandinio darbo principus;

– mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe ir priešgaisrinės ir civilinės saugos norminių aktų reikalavimus;

– būti pareigingu, mandagiu, darbščiu, kūrybingu, taktišku, ieškančiu iškilusioms problemoms sprendimo būdų, siekiančiu kompromiso, gebančiu bendrauti ir bendradarbiauti;

– gebėti sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, mokėti dirbti biuro įranga;

– turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Funkcijos:

– atsižvelgiant į šeimos individualius poreikius ir individualų šeimos pagalbos planą, vadovaujantis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose (apsiperkant, lankantis kitose įstaigose ir pan.); užtikrina paslaugų gavėjo teises, orumą, tarpusavio santykius, grindžiamus pagarba, supratimu ir susitarimu;

– teikia pagalbą šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;

– diegia, ugdo ir palaiko paslaugų gavėjų socialinius, bendravimo, darbinius, motinystės/tėvystės, kitus socialinio darbo su paslaugų gavėjo šeima plane numatytus įgūdžius, siekiant visapusiško vaiko poreikių užtikrinimo;

– formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;

– palaiko paslaugų gavėjui saugią aplinką: stabilios ir streso situacijų nesukeliančios, emociškai stabilios ir fiziškai saugios aplinkos, atitinkančios paslaugų gavėjo asmenines savybes, poreikius bei interesus palaikymas, smurto požymių prieš paslaugų gavėją atpažinimas, apsaugos nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų, finansinio piktnaudžiavimo organizavimas;

– bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku ir/ar socialiniu darbuotoju dirbančiu su šeimomis organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku ir socialiniu darbuotoju, informuoja juos apie pokyčius šeimoje;

– pagal nustatytą Centro tvarką pildo teikiamų paslaugų ataskaitas kitus dokumentus, atsiskaito už savo veiklą, analizuoja, tobulina savo darbą, nuosekliai kelia kvalifikaciją; dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;

– dirba sistemingai pagal sudarytą ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką ir laiku atlieka darbus pagal pareigas bei atskirus pavedimus;

– ieško įvairių veiklos formų ir metodų, savo darbe taiko inovacijas, kitų įstaigų patirtį ir atsako už tinkamą jų naudojimą;

– dalyvauja Centro susirinkimuose, teikia siūlymus dėl veiklų efektyvumo ir teikiamų paslaugų tobulinimo;

– užtikrina paslaugų gavėjų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą; laikosi Centro darbuotojų ir socialinių darbuotojų etikos kodeksų;

– pavaduoja kitus darbuotojus atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar kietais nebuvo darbe teisės aktų nustatytais atvejais;

– vykdo kitus Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams, Skyriaus vedėjo socialiniams reikalams pavedimus, kurie neviršija kompetencijų ribų ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Gyvenimo aprašymas

(siųskite el. p. centras@kaunorspc.lt)

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis priklauso nuo profesinio darbo stažo ir kvalifikacijos – pareiginės algos koeficientas nuo 0,83 iki 0,84.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti pokalbio metu:

  1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai;

      2. Vairuotojo pažymėjimas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteiravimui: Kristina Banuškevičienė, tel. 865560432, el. p. sgsvedejas@kaunorspc.lt

Skip to content