Apie mus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) įsteigtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio mėn. 24 d. sprendimu Nr. TS-180. Centras yra Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kauno rajono gyventojams.

Veiklos tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti, kurti alternatyvias socialines paslaugas socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, ir padėti integruotis visuomenėje.

Vizija

Aukštos kompetencijos, atvira pasauliui, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni organizacija, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi, integruotis į visuomenę.

Misija

Didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.

Centras atlieka šias funkcijas:

 1. Teikia informaciją ir konsultuoja Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyventojus socialinių paslaugų klausimais;
 2. Identifikuoja ir nustato socialines problemas, numato veiksmingiausius jų sprendimo būdus;
 3. Rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų programas ir projektus;
 4. Aprūpina Kauno rajono neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 5. Teikia socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims ir jų šeimoms, siekiant išsaugoti jų savarankiškumą ir užtikrinti visavertį gyvenimą savo namuose;
 6. Teikia transporto paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims, kurie dėl amžiaus, ligos ar negalios negali savarankiškai naudotis asmeniniu ar viešuoju transportu;
 7. Teikia laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas atsidūrusioms krizinėje situacijoje moterims su vaikais;
 8. Organizuoja psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę ir kt. pagalbą moterims su vaikais, atsidūrusiems krizinėje situacijoje;
 9. Teikia socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms;
 10. Teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikų dienos centruose;
 11. Teikia dienos socialinės priežiūros paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems negalią.                                                                                                                             Centro Dienos socialinės priežiūros skyriuje;
 12. Vykdo metodinę veiklą rengiant specializuotus mokymus, konsultuojant ir teikiant metodinę pagalbą socialinių paslaugų teikėjams, analizuojant vykdomą veiklą, taikomus pažangius metodus;
 13. Bendradarbiauja su Centro veiklai įtakos turinčiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, policija, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslo ir kitomis  institucijomis);
 14. Vykdo kitą socialinę veiklą, susijusią su Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimu;
 15. Organizuoja labdaros ir paramos akcijas.