Socialinių paslaugų centro 2011 m. vykdyti projektai

2011 metais vykdyti  projektai ir pasiekti rezultatai:

1. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Nagingos rankos – bendra skirtingų kultūrų kalba“. Projekto tikslas – bendradarbiauti su skirtingomis ES šalimis vykdant kultūrinę šviečiamąją veiklą, gaminant rankdarbius. Partnerystės suaugusiųjų švietimo programoje dalyvavo Krizių centro paslaugų gavėjos. Joms tai buvo nauja patirtis pradedant naują veiklos kryptį, įgyjant naujų įgūdžių gaminant rankdarbius, mokantis užsienio kalbų, susipažįstant su skirtingomis kultūromis. Projekte dalyvavo 4 Europos Sąjungos šalys: Turkija, Ispanija, Kipras ir Lietuva. Projekto laikotarpis – 2009-2011 metai. Veikla finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

2. „Garliavos vaikų dienos centras“ projektas, finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Veikla vykdoma nuo 2010 m. vasario mėn. 1 dienos iki 2012 m. gruodžio 31 d. Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams kiekvieną darbo dieną teikiama socialinė, psichologinė pagalba, vyksta individualūs pokalbiai, žaidimai, piešimas. Su vaikais dirba socialinė darbuotoja ir psichologė. Vaikams vedami gyvenimo įgūdžių ugdymo ir bendravimo įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai. Taip pat vedami žaidimų terapijos, meno terapijos, judėjimo būreliai.

3. „Aš noriu augti su savo tėčiu ir mama“ projektas, finansuotas Lietuvos socialinės apsaugo ir darbo ministerijos. Mobili specialistų komanda, kurioje pagalbą teikė psichologas ir socialinis darbuotojas, lankė Kauno rajone gyvenančias socialinės rizikos šeimas, kuriose auga iki 3 metų ir vyresni vaikai, atsidūrusias krizinėje situacijoje ar susidūrusias su sunkiai įveikiamomis problemomis asmeniniame gyvenime, siekiant mažinti vaikų atskyrimą nuo tėvų.  Mobilios specialistų pagalbos teikimo būdas pasirinktas todėl, kad daugelis socialinės rizikos šeimų gyvena atokiuose Kauno rajono vietovėse. Krizę išgyvenančios šeimos dažnai niekur nesikreipia pagalbos, patys nenuvyksta pas specialistus konsultuotis. Šeimos, kurioms reikalinga teisinė pagalba, nukreipiamos konsultuotis su teisininku. Projekto metu socialines paslaugas gavo 92 suaugę šeimų nariai ir 134 vaikai. Psichologinę pagalbą gavo 82 suaugę šeimų nariai ir 31 vaikas. Teisininko paslaugomis pasinaudojo 18 šeimų.

4. Projektas „Socialinės rizikos šeimų gyvenamosios aplinkos gerinimas“, remiamas Kauno rajono savivaldybės 2011 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto įgyvendinimo metu buvo ugdomi socialinės rizikos šeimų socialiniai ir asmens higienos įgūdžiai, formuojami švaros gyvenamoje aplinkoje įpročiai. Šeimos buvo aprūpinamos švaros ir higienos priemonėmis, mokomos laikytis asmens higienos, švaros, rūpintis vaikų pilnaverte mityba, stebėti fizinę, emocinę vaikų raidą. Dėmesys buvo kreipiamas į naujagimius ir vaikus iki 3 metų, stebimas šeimos kreipimasis į gydymo įstaigas. Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis lankė 55 šeimas, kuriose auga 63 vaikams iki 3 metų amžiaus ir praktiškai mokė kaip tvarkytis buityje, palaikyti švarą, rūpinti vaikų higiena ir sveikata. Dalinant pedikuliocidus, 71 šeima buvo mokinamos kaip kovoti su utėlėtumu.

5. Projektas „Kritimų ir traumų prevencija, skatinant Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą“, remiamas Kauno rajono savivaldybės 2011 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto tikslas – vykdyti Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenų kritimų ir traumų prevenciją, kuriant saugią aplinką, skatinant fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą,– sėkmingai pasiektas. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. Iki 2011 m. gruodžio 31d. projekte dalyvavo 237 Kauno rajono vyresnio amžiaus asmenys. Vyresnio amžiaus asmenims buvo organizuojami mokymai, kurių metu jie supažindinti su aplinkos veiksniais, jų pavojumi ir rizika, mokomi įvertinti savo aplinką ir pakeisti ją, kad sumažėtų kritimų pavojus. Kineziterapeutas ir sporto užimtumo specialistas įvertino šių asmenų fizines galimybes ir sugebėjimą kontroliuoti kritimus. Taip pat vyko mankštos, kurių metu buvo lavinama statinė ir dinaminė pusiausvyra, didinamas fizinis pajėgumas, gerinama širdies kraujagyslių sistema. Projekto metu parengti ir SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjų išplatinti informaciniai lankstinukai apie kritimus, jų priežastis ir dažniausiai pasitaikančius sužalojimus bei apsisaugojimo nuo jų būdus, parengtas klausimynas apie saugią gyvenamąją aplinką.

6. Pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendintas projektas „Mišrių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra Kauno rajone, įkuriant pagalbos šeimai tarnybą ir vaikų dienos centrą“. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre 2011 m. Domeikavos seniūnijoje įsteigtas struktūrinis padalinys Šeimos gerovės skyrius, kuriame veikia Paramos šeimai tarnyba ir Vaikų dienos centras.

7. 2011 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Kauno rajono socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra – dienos socialinės globos centro neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams įkūrimas Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono socialinių paslaugų centre“ įgyvendinimui pagal priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 2011 m. pasirašyta trišalė finansavimo ir administravimo sutartis, parengtas techninis projektas.