2009 m. vykdyti projektai

2009 metais Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo konkursuose ir gavo finansavimą projektų vykdymui:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Skirtas finansavimas Lt
1. Šeima be smurto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 12100,0
2. Socialinės rizikos šeimų sveikos gyvensenos, higienos įgūdžių ugdymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Kauno rajono savivaldybės sveikatos reikalų komitetas 39390,0
3. Kauno rajono socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumo programa Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 3000,0
4. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Nagingos rankos – bendra skirtingų kultūrų kalba“ Švietimo mainų fondas 15 500,0 EUR
Viso: Lt

Eur

54490,0

15 500,0

Projektas „Šeima be smurto“

Įvykdytas laikotarpiu nuo 2009-05-04 iki 2009-12-31, skirtas finansavimas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 100 Lt. Projekto tikslas – tekti pagalba smurtą šeimoje patyrusioms aukoms, aprūpinant kasdieninės reikmės daiktais, teikiant socialinę, psichologinę pagalbą. Projektas buvo vykdomas SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo suteikta pagalba 57 smurto šeimoje aukoms. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre projekto metu buvo teikiamos socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, teisininko pagalba, laikino apnakvindinimo paslaugos, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, maisto produktais. Iš projekto lėšų buvo perkama, asmens higienos priemonės krizių centro gyventojams, maisto produktai, vaikų užimtumo priemonės, smulkus inventorius.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suteiktos informavimo-konsultavimo paslaugos 57 asmenims, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos 57 asmenims, intensyvi krizių įveikimo pagalba 14 asmenų, psichologo konsultacijų – 57 asmenims, socialinio darbuotojo konsultacijų – 65 asmenims, teisininko konsultacijų 15 asmenų, aprūpinimas būtiniausiais buities reikmenimis – 57 asmenys, laikino apnakvindinimo paslaugos – 35 asmenys, pirmosios medicininės pagalbos 6 asmenims.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo bendradarbiaujama su Kauno rajono policijos komisariatu, Kauno rajono mokyklų socialiniais pedagogais, NVO „Gyvybės versmė“, Kauno apskrities priklausomybių ligų centru, Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centru, Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi, psichologinės paramos konsultavimo centru, Kauno moterų draugija.

Projekto sklaida buvo vykdoma Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje www.krs.lt, dienraštyje „ Naujos Tėviškės žinios“.

Projektas „Socialinės rizikos šeimų sveikos gyvensenos, higienos įgūdžių ugdymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas programa“

Projekto tikslas – ugdyti Kauno rajono socialinės rizikos šeimų sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, mažinti pedikuliozės židinių skaičių. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2009-06-01 iki 2009-12-31. Programoje dalyvavo 750 Kauno rajono socialinės rizikos šeimų narių. 45 šeimos kreipėsi pagalbos dėl pedikuliozės židinių problemos, joms suteikta pagalba – parūpinti pedikuliocitai, buities tvarkymo priemonės, asmens higienos priemonės, atlikta būsto dezinfekavimo paslauga, skalbimo paslauga.

Visas paslaugų kompleksas buvo suteiktas atsižvelgiant į esamą situaciją šeimoje, šeimos narių poreikius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo bendradarbiaujama su Kauno rajono švietimo įstaigomis, seniūnijomis, sveikatos priežiūros centrais, Kauno apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centru.

Projekto vykdymo laikotarpiu išleista ir išdalinta 1500 informacinių lankstinukų socialinės rizikos šeimoms, su naudingais patarimais kaip tinkamai rūpintis savo ir vaikų sveikata. Išplatinta 300 plakatų, kurie gali būti vaikams kaip žaidimas – akių treniravimo priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suteiktos šios paslaugos:

1. Socialinio darbo, ugdant sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius paslaugos, 25 Kauno rajono seniūnijose, dalyvavo 750 asmenų.

2. Būsto dezinfekavimo paslauga, atlikta 5 būstuose Ringaudų ir Batniavos seniūnijose.

3. Buities tvarkymo ir asmens higienos reikmenys 150 Kauno rajono socialinės rizikos šeimoms.

4. Suteikta skalbimo, skalbinių balinimo, dezinfekavimo, karšto lyginimo paslauga 75 šeimoms, kuriose aptikti pedikuliozės židiniai.

5. Aprūpinti pedikuliocitais, 45 socialinės rizikos šeimos. Šeimos nariai apmokyti kaip naudoti priemones nuo pedikuliozės.

Projekto stipriosios pusės: Projekto tikslai ir uždaviniai pasiekti sėkmingai, projekte dalyvavusios Kauno rajono socialinės rizikos šeimos įgijo tvarkymosi buityje, asmens higienos, sveikos gyvensenos įgūdžių. Kauno rajono seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis skyrė didesnį dėmesį socialinės rizikos šeimų buities tvarkymui, vaikų priežiūrai, asmens higienai. Suteiktos buities tvarkymo ir asmens higienos priemonės buvo didelė parama be patogumų gyvenančioms gausioms šeimoms. Bendradarbiaujant su mokyklose dirbančiais socialiniais pedagogais, buvo nutarta skatinti vaikus gyvenančius be patogumų naudotis dušo paslaugomis mokyklose, daugiau dėmesio skirti vaikų asmens higienai. Parūpintos priemonės nuo pedikuliozės padėjo vaikams švariau ir sveikiau gyventi, mažinti jų socialinę atskirtį. Projekto vykdymo laikotarpiu pagal paskirtį panaudotos ir įsisavintos visos projekto vykdymo laikotarpiui skirtos lėšos.

Projekto silpnosios pusės: projektas teigiamus pokyčius duoda tik projekto vykdymo laikotarpiu. Per trumpą periodinį darbą sunku pakeisti socialinės rizikos šeimos narių įpročius, nuteikiant pastovios pagalbos motyvacija tvarkytis buityje mažėja. Taip pat reikalinga transporto priemonė projekto vykdymo laikotarpiu, siekiant intensyviau ir dažniau nuvykti į šeimas, kuriose yra švaros ir asmens higienos įgūdžių stoka.

Projekto sklaida– projektas viešintas Kauno rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje www.krs.lt, Kauno rajono dienraštyje „Naujos Tėviškės žinios“.

Kauno rajono socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumo programa

Projekto tikslas- skatinti socialinės rizikos vaikų socializaciją per kultūrinę, meninę saviraišką, sportinius užsiėmimus, pažintinę veiklą, gyvenimo įgūdžių ugdymą.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įgyvendindamas projektą „Kauno rajono socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumo programa“, rugpjūčio 19 ir 20 dienomis socialinės rizikos šeimų vaikams iš Raudondvario, Batniavos, Vilkijos, Vilkijos apylinkių, Ringaudų, Garliavos ir Garliavos apylinkių seniūnijų surengė išvykas į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Lietuvos liaudies buities muziejuje vaikai susipažino su ekspozicija po atviru dangumi. Muziejaus pagrindą sudaro gyvenamieji ir ūkiniai pastatai perkelti iš įvairių Lietuvos regionų – Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos, – kurie sugrupuoti į kompleksus: sodybas, nedidelius kaimus, miestelį. Pastatuose įrengtos interjero ekspozicijos su tam laikmečiui būdingomis detalėmis – baldais, audiniais, virtuvės rakandais, darbo įrankiais. Kai kuriuose pastatuose demonstruojami įvairių darbų procesai: puodų žiedimas, gintaro, medžio, metalo apdirbimas, pynimas.

Muziejuje vaikai dalyvavo edukacinėse programose „Kaimiški žaidimai“ ir „Žvakių liejimas“. Edukacinės programos „Kaimiški žaidimai“ metu vaikai žaidė kaimiškus žaidimus, rungtyniavo. Edukacinės programos „Žvakių liejimas“ metu vaikai sužinojo, iš ko ir kaip daromos žvakės, kuo ypatingos senovinės žvakės. Vaikai mokėsi lieti žvakes, klausėsi įdomių pasakojimų apie vašką, linus bei žvakes.

Lietuvos liaudies buities muziejuje vaikai aplankė pradžios mokyklą, sužinojo, kaip senovėje vaikai mokėsi, kokie buvo suolai, lenta, kokias senovėje vaikai turėjo kuprines. Gidas įdomiai papasakojo, kaip vaikai mokėsi, kaip vykdavo pamokos. Vaikai lipo į apžvalgos bokštą, iš kurio pamatė gražias Rumšiškių vietoves.

Socialinės rizikos vaikų socializacija buvo skatinama per kultūrinę, meninę saviraišką, sportinius užsiėmimus, pažintinę veiklą, gyvenimo įgūdžių ugdymą. Išvykų metu buvo ugdomi vaikų tarpusavio geru elgesiu grindžiami santykiai, bendravimo metu formuojamas vaikų pozityvus požiūris į bendraamžius. Skatinama vaikų saviraiška per meninę, kultūrinę, sportinę veiklą. Išvykų metu pietaujant, vaikai buvo mokomi asmens higienos, tvarkos.

Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Nagingos rankos – bendra skirtingų kultūrų kalba“

Projekto tikslas – bendradarbiauti su skirtingomis ES šalimis vykdant kultūrinę šviečiamąją veiklą, gaminant rankdarbius. Projekte dalyvauja 4 Europos Sąjungos šalys: Turkija, Ispanija, Kipras ir Lietuva.

Projekto laikotarpis – 2009-2011 metai. Veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja švietimo mainų paramos fondas. Pagrindinė partnerystės idėja – dalintis patirtimi su kitomis Europos Sąjungos šalimis gaminant rankdarbius būdingus tos šalies kultūrai. Rankdarbių gamyba – tai visiems prieinama ir suprantama veikla, nepriklausomai nuo šalies geografinės padėties, kultūrinių, kalbinių skirtumų. Projekto vykdymo laikotarpiu dalyviai galės artimiau susipažinti su skirtingų ES šalių kultūra, išmokti naujų įgūdžių gaminant rankdarbius, bendrauti naujų technologijų pagalba, naudojantis internetu. Rankdarbius projekto dalyviai galės patalpinti projekto metu sukurtoje internetinėje svetainėje, keistis patirtimi ir reikalinga informacija mokantis naujų rankdarbių.

Pradedant projekto veiklą Socialinių paslaugų centro projektą vykdanti darbo grupė 2009 m. spalio 19-24 dienomis dalyvavo koordinatorių susitikime Turkijoje, Beypazari miestelyje.

Susitikime dalyvavo suaugusiųjų švietimo institucijos iš Ispanijos, Turkijos, socialinės įstaigos iš Lietuvos ir Kipro. Vizite dalyvavo projekto koordinatoriai, įstaigų vadovai. Susitikimo metu visų šalių atstovai lankėsi Beypazari Halk Egitimi Merkezi suaugusiųjų mokymo centre. Turkijos Suaugusiųjų švietimo centro darbuotojai surengė spaudos konferenciją, pristatė projekto veiklas ir tikslus Beypazari miestelio bendruomenei, surengė mokyklos ugdytinių pagamintų rankdarbių parodą. Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Turkijoje gaminamais rankdarbiais – sidabro juvelyriniais gaminiais, vilnos ir šilko kilimų gamyba, audimu, siuvinėjimu. Rankdarbių mokytojai vizito dalyviams pademonstravo rankdarbių darymo technikas, supažindino su vietinės kultūros ypatumais. Susitikimo metu buvo aptarta kaip sukurti internetinę svetainę projekto dalyviams, kokiais principais ji veiks. Internetinėje svetainėje bus demonstruojama rankdarbių gaminimo video medžiaga iš skirtingų šalių. Partnerystės suaugusiųjų švietimo programoje galės dalyvauti Kauno rajone gyvenantys neįgalieji, Krizių centre apsigyvenusios moterys patyrusios smurtą šeimoje. Šioms asmenų grupėms tai bus nauja patirtis pradedant naują veiklos kryptį, įgyjant naujų įgūdžių gaminant rankdarbius, išmokstant užsienio kalbų, susipažįstant su skirtingomis kultūromis. Projekto metu mūsų rajono neįgalieji vyks į projekto partnerių šalis, betarpiškai bendraus su kitų šalių dalyviais, mokysis naujų įgūdžių. Tikimės, kad projektas suteiks naujų galimybių dalyviams didinti dienos užimtumo veiklą, susipažinti su skirtingomis kultūromis, išmokti naudotis internetu. 2010 metų kovą laukia vizitas į Kiprą, o svečių iš šių šalių Socialinių paslaugų centras sulauks jau 2010 rugsėjį.