Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa

Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa asmeniui teikiama tik tuomet, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui nepakanka. Socialinės globos rūšys: dienos globa, trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.), ilgalaikė socialinė globa. Globos paslaugos skiriamos  įvertinus socialinės globos poreikį ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, tik gavus Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijos išvadą.

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis gauti socialinės globos paslaugas, kreipiasi į seniūnijos (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) socialinio darbo organizatorių, kuris nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui pasirūpinti savimi.

Asmenys, pageidaujantys gauti socialinės globos paslaugas, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybės dokumentą.

2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

3. Neįgalumo pažymėjimą ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą, specialiosios nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio pažymą (priklauso nuo to, koks specialusis poreikis nustatytas).

4. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

5. Buities tyrimo aktą.

6. Pensininko pažymėjimą.

7. Kitus dokumentus (pagal aplinkybes).

Į globos įstaigas (jeigu įstaigos nuostatai nenumato kitaip) negali būti priimami asmenys sergantys:

1. Psichikos ligomis ir:

1.1. Jiems reikalinga būtinoji psichiatrijos pagalba;

1.2. Yra agresyvaus elgesio, keliančio pavojų sau ir aplinkiniams.

2. Ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais.

3. Aktyviąja tuberkulioze.

4. Odos infekcinėmis ligomis.

5. Lytiškai plintančiais susirgimais.

6. AIDS.

7. Lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

Senyvo amžiaus asmenys apgyvendinami šiose Kauno r. globos įstaigose: Čekiškės senelių namuose, Muniškių socialinės globos namuose ir VšĮ Ežerėlio slaugos namuose. Asmenys, turintys proto ar psichinę negalią, apgyvendinami Kauno, Marijampolės, Utenos apskrities pensionatuose.

Senyvo amžiaus iš dalies savarankiškiems asmenims, kuriems nereikalinga intensyvi priežiūra, yra galimybė apsigyventi Čekiškės senelių namų savarankiško gyvenimo skyriuje.

Mokėjimas už socialinės globos paslaugas

Trumpalaikės socialinės globos mokestis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Ilgalaikės socialinės globos mokestis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtąturtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Socialinės globos institucijoje ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos.