Paslaugos, teikiamos socialinės rizikos šeimoms

Socialinės rizikos šeima – tai šeima, auginanti vaikus iki 18 metų, ir kurioje bent vienas iš tėvų:

  • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis;
  • yra priklausomas nuo azartinių lošimų;
  • dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų;
  • naudoja prieš vaikus psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą;
  • gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystimuisi bei saugumui.
  • socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Socialinės rizikos šeimai gali būti teikiamos šios socialinės paslaugos:

informavimas apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė socialinė parama, nemokamas maitinimas mokyklose, tikrinama sveikata, teikiama vaikų ugdymo ir priežiūros paslauga, tvarkomos už būsto išlaikymą susikaupusios skolos, skiriamas socialinis būstas, skiriama teisinė konsultacija ir kt.;

konsultacijos, kaip spręsti šeimoje esančias problemas, kartu ieškomas veiksmingas problemų sprendimo būdas, bendraujama vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo bei kitais gyvenime aktualiais klausimais;

tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Kauno rajono savivaldybės administracijos padaliniuose socialinės paramos, socialinio būsto ir kt. klausimais, VTAS, darbo biržoje, gydymo įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, policijoje kt. padedant spręsti šeimos teisines, sveikatos, ūkines buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt;

teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;

esant galimybei organizuojamos sociokultūrinės paslaugos, t. y išvykos į lankytinas Kauno rajono ir kt. vietas, vaikai lydimi į kino teatrus, spektaklius, koncertus, žaidimų kambarius, vaikai siunčiami į būrelius;

  • esant galimybei socialinės rizikos šeimos aprūpinamos būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
  • organizuojama psichologo pagalba;
  • organizuojami tėvystės įgūdžių teoriniai mokymai, skirti gilinti jų žinias ir supratimą apie faktorius įtakojančius vaikų elgesį, išmokyti tėvus alternatyvių elgesio valdymo strategijų.

Paslaugoms gauti reikalingas asmens rašytinis prašymas.

Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimai (konkrečiam asmeniui) skiriamos atsižvelgiant į nustatytus poreikius.

Dėl paslaugų prašome kreiptis pas socialinius darbuotojus darbui su socialinės rizikos šeimomis dirbančius Kauno rajono seniūnijose.