Pagalbos pinigų mokėjimas

Pagalbos pinigai skiriami asmeniui susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, kurią gavėjui gali suteikti kiti asmenys.

Pagalbos pinigų gavėjai

Pagalbos pinigai skiriami vienišiems suaugusiems asmenims su negalia ar vienišiems senyvo amžiaus asmenims, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį (toliau —  VRP), kai:

1. Asmuo gyvena atokioje vietoje;

2. Nėra galimybių asmeniui skirti lankomosios priežiūros darbuotojo;

3. Šeimos narys, globėjas, rūpintojas laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ir kt.) negali prižiūrėti asmens.

Pagalbos pinigai neskiriami, jeigu asmeniui nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ir specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai ir asmuo gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

Kreipimasis dėl pagalbos pinigų

Dėl pagalbos pinigų skyrimo asmuo turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių. Seniūnijos socialinio darbo organizatorius, gavęs asmens Prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, nustato asmens socialinių paslaugų poreikį.

Asmuo turi pateikti duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefoną) apie asmenį, kuris pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį jam teiks bendrąsias socialines paslaugas ar  socialinę priežiūrą.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami pagal pasirašytą asmens ir Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutartį.

Paslaugos trukmė ir dažnumas

Pagalbos pinigų mokėjimo trukmė priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

Pagalbos pinigai mokami vieną kartą per mėnesį. Pagalbos pinigų suma iki einamojo mėnesio 25 dienos pervedama į asmeninę sąskaitą banke arba išmokama gyvenamosios vietos seniūnijoje.

Pagalbos pinigų dydis

Asmeniui mokama pagalbos pinigų suma apskaičiuojama pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus atlygintinų socialinių paslaugų kainos skaičiavimo koeficientus.

Asmeniui skiriamų pagalbos pinigų suma už  kito asmens suteiktas bendrąsias socialines paslaugas neturi viršyti 0,6 MGL per mėnesį.

Asmeniui teikiamo pagalbos į namus paslaugos komplekto teikimo trukmė negali būti didesnė kaip 20 valandų per mėnesį.

Asmeniui skiriamų pagalbos pinigų dydis už kito asmens suteiktas bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą, kurių kainos skaičiavimo koeficientai nėra patvirtinti Kauno rajono tarybos, nustatomas pagal paslaugos kainą, bet neturi viršyti 0,6 MGL per mėnesį.

Pagalbos pinigų suma negali būti didesnė už socialinių paslaugų, kurioms nustatytas asmens poreikis, kainą.