Maitinimo valgyklose ar kitose maitinimo vietose paslauga

Kauno rajono savivaldybės organizuojamo maitinimo valgyklose ar kitose maitinimo vietose paslauga teikiama asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo nesugeba patys pasigaminti maisto. Maitinimo valgyklose ar kitose maitinimo vietose paslauga teikiama Karmėlavos, Garliavos, Garliavos apyl., Vilkijos, Vilkijos apyl., Ežerėlio seniūnijų gyventojams. Esant poreikiui ir galimybėms maitinimo valgyklose ar kitose maitinimo vietose paslauga bus teikiama ir kitose seniūnijose.


Maitinimas gali būti skiriamas šioms asmenų socialinėms grupėms (toliau – Gavėjai):

1.  Vieniems gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, neturintiems rūpintojų, globėjų, pilnamečių vaikų;

2.  Vieniems gyvenantiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią, neturintiems rūpintojų, globėjų,  pilnamečių vaikų;

3.  Senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kai sutuoktinis, rūpintojas, globėjas, pilnamečiai vaikai dėl objektyvių priežasčių (dėl amžiaus, turi negalią, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, gyvena kitame mieste ar valstybėje, veda netinkamą gyvenimo būdą ir kt.) jais negali rūpintis, surašius buities tyrimo aktą.

4.  Socialinės rizikos suaugusiems asmenims;

5.  Kitiems į krizinę padėtį patekusiems asmenims, seniūnijai pateikus buities tyrimo aktą.


Paslaugos trukmė ir dažnumas
Gavėjams nurodytiems 4 ir 5 punktuose maitinimas skiriamas iki 2 mėnesių per metus;
Gavėjams nurodytiems 1-3 punktuose maitinimas skiriamas iki 6 mėnesių per metus.
Maitinimas skiriamas iki trijų kartų per savaitę (rekomenduojama pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais).


Asmenys, pageidaujantys gauti maitinimo paslaugą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kurioje teikiama ši paslauga, užpildo prašymą- paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Kauno rajono savivaldybės;

3. Pažymą apie gautas asmens (šeimos) pajamas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos;

4. Neįgaliojo (pensininko) pažymėjimą;

5. Paleidimo iš laisvės atėmimo vietos pažymą (jei kreipiasi grįžęs iš laisvės atėmimo vietos asmuo);

6. Pažymą apie šeimos sudėtį;

7. Kitus dokumentus, atsižvelgiant į aplinkybes.


Mokėjimas už maitinimą

Asmeniui (šeimai), gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, Maitinimas teikiamas nemokamai.

Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį.