Darbo pasiūlymai

 

Skelbiama atranka socialinio darbuotojo pareigybei užimti.

Kauno rajono socialinių paslaugų centras ieško socialinio darbuotojo darbo sutarčiai 1,0 etatu.

Darbo vietos adresas – Neries g. 16, Domeikava, Kauno r.

Darbas – projektų rengimas ir įgyvendinimas, Vaikų dienos centro veiklos vykdymas ir kita veikla.

Reikalavimai:

– aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas, socialinio darbo profesinė kvalifikacija;

– gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

– gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, formuluoti išvadas ir pagrįsti jas faktais;

– gebėjimas taisyklingai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba;

– darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programomis);

– vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:

– panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2018-01-15 el. paštu sgsvedejas@kaunorspc.lt

Tel. pasiteiravimui (8 37) 47 72 68.

 

 

 

Skelbiama atranka socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybei užimti.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 

  Nr.: DV-19-998128621

Darbo vietų sk.: 1

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS, 300651302, www.kaunorspc.lt  
 

Darbo pobūdis: Darbas asmens namuose teikiant pagalbą sunkią negalią turintiems asmenims.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2017-12-06
Galioja iki: 2017-12-29
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Vidurinis bendro lavinimo
Profesija: Socialinio darbuotojo padėjėjas
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, turi vairuotojo teises
DARBO UŽMOKESTIS
Mokėjimo terminai: neatskaičius mokesčių, mokama kartą per mėnesį darbuotojui sutikus
Kitos apmokėjimo sąlygos: Aptariama pokalbio metu
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2017-12-29, pradėti dirbti iš karto
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Grafikas
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Kauno m. sav., Kaunas, Ežero g. 23

Darbas Garliavos seniūnijoje.

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Dovilė Martinonienė
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-37-328195
Mobilus telefonas: 370-620-95176
El. paštas: vaitiekunaite_dovile@yahoo.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva

 

 

Skelbiama atranka projekto „Integralios pagalbos į namus teikimas Kauno rajone“ bendruomenės slaugytojo pareigybei užimti.

Projekto bendruomenės slaugytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio projekto finansavimui skiriamų lėšų.

Pareigybės grupė – specialistas.

Pareigybės lygis – B

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMAS KAUNO RAJONE“ BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI: 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, medicinos normomis, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis, ir kitais teisės aktais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka turėti įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją;
 • turėti galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ir bendruomenės slaugos specializacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
 • mokėti savarankiškai sudaryti, įgyvendinti ir dokumentuoti slaugos planą, savarankiškai teikti bendruomenės slaugos paslaugas asmeniui, šeimai, vykdyti priminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo paskyrimus;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • būti pareigingam, darbščiam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendradarbiauti;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer programomis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  • kvalifikuotai ir kokybiškai teikia bendruomenės slaugos paslaugas;
  • pagal kompetencija teikia būtinąją medicinos pagalbą;
  • slaugo įvairaus amžiaus sukią negalią turinęius pacientus jų namuose Kauno rajone;
  • pildo slaugos dokumentus bei teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
  • informuoja apie galimą socialinių paslaugų poreikį ir inicijuoja socialinių paslaugų teikimą;
  • dirba komandoje ir bendradarbiauja su pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais gydytojais, kitais asmenimis ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos specialistais ir socialinių paslaugų darbuotojais;
  • moko asmenis sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo šeimose ir bendruomenėje.
  • teisės aktų nustatyta tvarka tobulina profesinę kvalifikaciją;
  • laikosi licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
  • laikosi slaugytojo profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
  • teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • laiku informuoja paciento šeimos narius apie paciento sveikatos būklės pokyčius, komplikacijas, vartojamų vaistų nepageidaujamą poveikį ar kitaip pablogėjusią sveikatą;
  • naudoja medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23,  Kaunas

Telefonas:  8 37 328195

El. paštas: centras@kaunorspc.lt